Wetgeving met betrekking tot het stilstaan en parkeren


25
16 lesuren
224.00 € per deelnemer
224.00 € per deelnemer

Het stilstaan en parkeren in de wegcode:
  • definities
  • hiėrarchie van de voorschriften (waarde van de geboden, de gemachtigde agenten, dwingend karakter van wegmarkering)
  • het stilstaan en parkeren: hoe moeten voertuigen opgesteld zijn, parkeer- en stilstandsverbod, parkeerverbod, halfmaandelijks beurtelings parkeren, parkeerfaciliteiten, andere beperkingen van het langdurig parkeren, elektronisch toezicht en gebruik van wielklem, hoe te handelen indien een voertuig hinderend staat geparkeerd en dient te worden verwijderd.
  • controle en sanctie: strafrechtelijke overtredingen, onmiddellijke inningen en  gedepenaliseerde overtredingen
  • borden voor stilstaan en parkeren en wegmarkeringen
Wetgeving betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103 uitsluitend vastgesteld door automatisch werkende toestellen:
  • specifieke regels en procedures inzake het stilstaan en parkeren
  • koninklijk besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103 uitsluitend vastgesteld door automatisch werkende toestellen.

De opleiding wordt afgesloten met een examen.
Vrijstelling examen: De personen die voor 1 januari 2014 aangewezen werden door de gemeenteraad als ambtenaar belast met de vaststelling van inbreuken.


Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.


PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu