Scout onduidelijke dood


6097
Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
25
30 lesuren
420.00 € per deelnemer
357.00 € per deelnemer

Module 1: Toelichting eerstelijnsoptreden bij overlijden (3 lesuren)
 • Welke handelingen dient de eerstelijnsploeg reeds gesteld te hebben in afwachting van mijn komst als eerste evaluator bij een onduidelijk overlijden?
 • Wat zijn mijn taken?
 • Welke handelingen stel ik afhankelijk van de beslissing die de procureur neemt op basis van mijn gefundeerd advies (crimineel, onduidelijk, geen verdachte elementen)?
Module 2: Informatiegaring (2 lesuren)
 • Raadplegen politionele bronnen (ANG, ISLP)
 • Andere bronnen (wijkpolitie, arts, buren, familieleden,...) raadplegen, hun belang en de moeilijkheden die zich kunnen stellen.
 • Het verschil tussen informatiegaring overdag versus 's nachts en in het weekend.
 • Checklist die kan dienen als leidraad om de informatiegaring zo maximaal mogelijk te doen.
Module 3: Belang eerstelijnsoptreden - opmaak navolgend proces-verbaal (2 lesuren)
 • Het belang van het opstellen en de juridische waarde van een proces-verbaal.
 • De inhoud van het proces-verbaal.
 • Toelichten hoe de magistratuur en de rechtbank omgaan met het proces-verbaal waarbij o.a. het getuigen voor het hof van assisen wordt aangehaald.
Module 4: Introductie crime scene investigation (4 lesuren)
 • De soorten sporen die kunnen aangetroffen worden.
 • De manier waarop een PD benadert dient te worden.
 • De invloeden waaraan een PD onderhevig kan zijn.
 • Praktijkvoorbeelden waarbij de lesgever samen met de cursisten de PD 'leest'.
Module 5: Gerechtelijke geneeskunde (8 lesuren)
 • De verschillende doodsoorzaken en de medicolegale aspecten ervan worden belicht.
Module 6: Introductie bloedspatanalyse (4 lesuren)
 • Theoretische cursus op basis van Powerpont en videofilmpjes + praktijkvoorbeelden.
Module 7: Tactische procedures (4 lesuren)
 • Werking PDT.
 • Rol van de wetarts.
 • Rol van permanentieofficier.
 • Politionele alarmsignalen en verdachte elementen.
Module 8: Praktijkoefeningen (2 lesuren)
 • Casussen
Module 9: Stress en emotionele debriefing (1 lesuur)
 • De cursist meegeven aandachtig te zijn voor de emotionele draagkracht van zichzelf en van collega's betrokken bij de afstappingen. Hij/zij krijgt het belang van zelfzorg en zorg voor collega's mee.
 • Er wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden die er bestaan om de stress bespreekbaar te maken (zowel formeel als informeel).
 Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Start-Eind Max. # Deelnemers Vrije plaatsen
18-01-2022 - 21-01-2022 20 0

PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu