Deontologie - luik 2 - Integriteittraining


2888
Calog Niveau A - Calog Niveau B - Calog Niveau C - Calog Niveau D - Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
0
4 lesuren
56.00 € per deelnemer
48.00 € per deelnemer

Theoretisch luik

  • cultuur
  • ethiek
  • specifieke risico‚??s van integriteitschendingen bij de politie
  • de deontologische code als groeidocument
  • toolbox Deontologie om een integriteitbeleid uit te werken en de deontologische principes op de werkvloer te laten doordringen zodat integriteit bevorderd wordt binnen het korps
  • klokkeluidersregeling

Good practice

  • dilemmatraining volgens twee methodes : socratische dialoog en CAT-scan
  • de algemene doelstelling is het dagelijks handelen van de leden van de politiediensten daadwerkelijk te be√Įnvloeden zodat integriteit doorheen alle processen van de organisatie en in het individueel handelen verweven wordt
  • de thema‚??s behandeld in de dilemmatraining worden in overleg met de aanvragende dienst geselecteerd

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Deze opleiding wordt als opleiding op maat aangeboden.
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu