Tachograaf: Theorie


6465
Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
12
40 lesuren
560.00 € per deelnemer
476.00 € per deelnemer

Wettelijke basis:
 • Europese wetgeving : EEG 561/2006 - EEG 165/2014 - AETR
 • Nationale wetgeving:
 1. wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg
 2. wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen
 3. Koninklijk besluit van 17 oktober 2016 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden
 4. Koninklijk besluit van 8 mei 2017 houdende omzetting van Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad
 5. Koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg
Definities:
 • wegvervoer
 • onderbreking
 • andere werkzaamheden
 • rust (dagelijkse/wekelijkse)
 • week
 • rijtijd (dagelijkse/wekelijkse)
 • meervoudige bemanning
Vrijstelling
Onderbreking
Rijtijden
Uitzonderingen
Verantwoordelijkheid
Gebruik van analoge- en digitale tachograaf
Boetecatalogus
Analyse van registratieschijven en outprints van de de digitale tachograaf
Praktijkoefeningen aan de hand van reële outprints van analoge en digitale tachograafschijven. Er wordt gestart met een simpele oefening en dit wordt gradueel moeilijker gemaakt.
+ examen


Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Deze opleiding wordt gepland bij voldoende interesse. Indien u kandidaten heeft voor één of meerdere sessies kan u gebruik maken van de wachtrij binnen MyOpac.
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu