Workshop: Ethisch leiderschap


6867
Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
15
8 lesuren
112.00 € per deelnemer
95.00 € per deelnemer

Integriteit is één van de kernwaarden binnen de politiewereld. Er wordt van elke politieambtenaar immers verwacht te handelen in overeenstemming met de toepasselijke waarden en normen en de daarmee samenhangende regels. Echter, bepaalde kenmerken van politie zorgen ervoor dat ze haar vatbaar maken voor integriteitsschendingen. De media maken hier gretig gebruik van en slagen er in om zulke schandalen geregeld uit te vergroten, met een verlies aan publiek vertrouwen als gevolg.

Een sterk uitgebouwd integriteitsbeleid kan excessen tegengaan. Een leidinggevende kan hierin een positieve rol spelen. Men kan als leidinggevende immers anderen stimuleren om integer te handelen. Hoe? Wel, in deze opleiding worden ??tips and tricks? aangeleerd om als leidinggevende actief bij te dragen aan het politioneel integriteitsbeleid.


Module 1: Theorie (4 lesuren)
  • integriteitsschendingen binnen de politiewereld
  • benadering van een integriteitsbeleid
  • actieve rol leidinggevenden binnen integriteitsbeleid
  • concept ethisch leiderschap
  • rol van een ethisch leider
  • effecten ethisch leiderschap
  • belemmeringen die ethisch leiderschap in de weg kunnen staan
Module 2: Dillematraing - casussen (4 lesuren)
  • Aan de hand van casussen wordt er een ethisch besluitvormingsmodel aangeleerd dat kan gebruikt worden in de praktijk als tool voor het nemen van een beslissing in complexe ethische dilemma's. Dit betekent dat men aan de hand van de bestaande wetgeving, gedragsregels, richtlijnen en met behulp van de deontologische code een ethisch gefundeerde en deontologisch correcte oplossing tracht te vinden wanneer men met een ethisch dilemma wordt geconfronteerd. Er wordt een actieve bijdrage van de deelnemers verwacht.

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Dit opleidingsaanbod wordt aangeboden op maat en volgens de agenda van uw korps. Een ideale lesgroep bestaat uit 12-15 deelnemers. Deze opleiding is toegankelijk voor leidinggevende politiemedewerkers.
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu